O projekcie


O projekcie
Projekt pod nazwą „Centra i Schroniska Bioróżnorodności” o wartości 2 mln złotych, którego wnioskodawcą w imieniu Gminy Miasto Szczecin jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe „CUMA” uzyskał dofinansowanie w wysokości 85% ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Projekt, którego realizację zaplanowano w latach 2014-2015 ma na celu wzrost świadomości społecznej oraz edukacji na temat różnorodności biologicznej i działań na rzecz ekosystemów, włączając w to wzrost świadomości społecznej oraz edukacji dot. powiązań pomiędzy różnorodnością biologiczną a zmianami klimatu oraz ekonomiczną wyceną ekosystemów. Projekt skupiać się będzie na wzmocnieniu świadomości społecznej w zakresie konieczności zachowania bioróżnorodności oraz rozwoju postaw proekologicznych.

Jest to projekt ogólnopolski, którego odbiorcami będą przede wszystkim dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe: nauczyciele, pracownicy samorządowi, członkowie organizacji pozarządowych. W skład bezpośredniej grupy docelowej
wchodzą dzieci, młodzież, studenci uczelni wyższych a także osoby odpowiedzialne za jakość i skuteczność edukacji. Pośrednią grupę docelową stanowią przedstawiciele regionalnych instytucji, mieszkańcy Szczecina i okolic. Wszelkie działania edukacyjne w ramach projektu będą realizowane w oparciu o bazę schronisk młodzieżowych i szkolnych schronisk młodzieżowych. Projekt jest innowacyjnym spojrzeniem na możliwości edukacji ekologicznej poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą z wykorzystaniem bazy szkolnych schronisk młodzieżowych.

Projekt przewiduje wykonanie szeregu działań:
– pakiet materiałów dydaktycznych pt. „Poznaj Schroniska Bioróżnorodności”,
– cykl ogólnopolskich warsztatów przyrodniczych dla młodzieży pt. „Zielone Schroniska”,
– cykl ogólnopolskich szkoleń dla nauczycieli w schroniskach młodzieżowych i szkolnych schroniskach młodzieżowych p. n. „Edukacja przyrodnicza w zakresie ochrony bioróżnorodności i obszarów NATURA 2000,
– cykl ogólnopolskich szkoleń dla dyrektorów i kierowników schronisk młodzieżowych i szkolnych schronisk młodzieżowych
oraz członków Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych pn. -„Schroniska Bioróżnorodności – nowoczesny model pozaszkolnej edukacji przyrodniczej”,
– cykl seminariów szkoleniowych poświęconych Naturze 2000 oraz bioróżnorodności dla pracowników samorządowych,
– konkurs kreatywnego ekologa ,, Moja miejscowość to zielony punkt”,
– ogólnopolski Konkurs Bioróżnorodności pt. „Schroń Naturę”, – konkurs Fotograficzny „Pstryk Natura”,
– strona internetowa ,,CENTRA I SCHRONISKA BIORÓŻNORODNOŚCI” wraz z aplikacjami gier dla dzieci i młodzieży
– „Schroniska Bioróżnorodności” na TOUR SALON Targi Regionów i Produktów Turystycznych,
– cykl prelekcji ekologicznych p. h. „Bioróżnorodność na poważnie i wesoło”,
– cykl warsztatów środowiskowych i kursów dla liderów turystyki przyrodniczej, – konkursy ekologiczne dla dzieci i młodzieży,
– akcje środowiskowe,
– cykl wycieczek przyrodniczych: pieszych i rowerowych ph. „Trasy bioróżnorodności w Szczecinie i okolicy”.
Przewiduje się, że w projekcie w ramach jego różnorodnych działań uczestniczyć będzie ok. 40 000 osób.
W realizację projektu na dzień dzisiejszy zaangażowało się łącznie 17 szkolnych schronisk młodzieżowych z terenu Polski,
w tym 5 z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Ogólnopolska konferencja pn. ,, Centra i Schroniska Bioróżnorodności ”
w dniach 04-05. 06. 2014r realizacja ze środków Funduszy Europejskich