Statut


Statut Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „CUMA” w Szczecinie

Na podstawie art. 60 ust.1 i ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach opracowano niniejszy statut.

§1.1. Pełna nazwa schroniska brzmi: Szkolne Schronisko Młodzieżowe ”CUMA”.

2. Nazwa schroniska używana jest w pełnym brzmieniu.

3. Szkolne Schronisko Młodzieżowe „CUMA” jest całoroczną placówką oświatowo-wychowawczą.

4. Organem prowadzącym schronisko jest Gmina Miasto Szczecin.

5. Siedzibą Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „CUMA” jest budynek zlokalizowany przy ulicy Monte Cassino 19a w Szczecinie.

6. Na budynku schroniska umieszczona jest trójkątna tablica o wymiarach 60cmx60cmx60cm z napisem „Szkolne Schronisko Młodzieżowe” wykonanym dużymi białymi literami na zielonym tle i prostokątna tablica o wymiarach 100cm x 150cm z międzynarodowym logo „Hostelling International” wykonanym dużymi niebieskimi literami na białym tle i z napisem „CUMA Szkolne Schronisko Młodzieżowe”.

7. Szkolne Schronisko Młodzieżowe „CUMA” jest schroniskiem kategorii II.

§2.1. Celami działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „CUMA” zwanego dalej „schroniskiem” są:

a) kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego,

b) aktywna edukacja : turystyczna, ekologiczna, prozdrowotna, sportowa i rekreacyjna,

c) kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego miasta, regionu, kraju i innych kultur,

d) przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym,

e) współpraca międzynarodowa z innymi schroniskami, organizacjami, stowarzyszeniami.

2. Do zadań Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „CUMA” należy:

a) upowszechnianie krajoznawstwa i różnych form turystyki jako aktywnych form wypoczynku,

b) prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawczo-turystycznej i ekologicznej,

c) zapewnienie dzieciom i młodzieży, ich opiekunom oraz pozostałym osobom korzystającym ze schroniska tanich miejsc noclegowych,

d) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom, młodzieży przebywającym w schronisku

e) organizowanie imprez – w szczególności wystaw, prezentacji, koncertów i różnorodnych warsztatów,

f) organizowanie wypoczynku i rekreacji dzieci młodzieży,

g) aktualizacja legitymacji członkowskich Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych.

h) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie turystyki, ekologii, oświaty zdrowotnej, sportowej i wypoczynkowej,

i) współpraca z innymi podmiotami realizującymi zadania zbieżne z działalnością schroniska w kraju i za granicą,

j) świadczenie usług na rzecz klienta na wysokim poziomie merytorycznym odpowiadającym jego kategoryzacji,

k) współpraca z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych zgodnie z zawartym Porozumieniem i Polską Izbą Turystyki Młodzieżowej w zakresie turystyki krajowej i zagranicznej dzieci i młodzieży oraz osób korzystających z bazy noclegowej schronisk.

§3.1.Szczegółowe kompetencje dyrektora schroniska: Osobą zarządzającą schroniskiem w imieniu organu prowadzącego jest dyrektor schroniska zatrudniany przez organ prowadzący schronisko. Do jego kompetencji należy:

1) zatwierdzenie „Regulaminu Schroniska”, trybu rezerwacji miejsc i cen za usługi dodatkowe, negocjowanie cen za niestandardowe usługi noclegowe,

2) wnioskowanie wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym do organu prowadzącego, który ustala je, uwzględniając warunki jakimi dysponuje schronisko,

3) ustalenie wysokości opłat za uszkodzenia i zniszczenia, sprzętu i urządzeń schroniska dokonane przez turystów,

4) egzekwowanie przestrzegania przez turystów statutu i regulaminu schroniska,

5) nagradzanie wzorowo zachowujących się w schronisku grup młodzieży listem pochwalnym do organu prowadzącego organizatora wycieczki,

6) przesyłanie do organu prowadzącego organizatora wycieczki informacji o nieodpowiednim zachowaniu się grupy młodzieży,

7) ustalenie organizacji pracy schroniska,

8) organizowanie zajęć edukacyjnych o charakterze turystycznym, ekologicznym, prozdrowotnym, sportowym i rekreacyjnym.

9) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą schroniska,

10) nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami schroniska, określenie zakresu czynności pracowników schroniska i odpowiedzialności materialnej pracowników,

11) przyznawanie nagród dyrektora wyróżniającym się pracownikom lub kar porządkowych w stosunku do pracowników nie przestrzegających dyscypliny pracy,

12) realizacja wydatków finansowych w ramach przyznanych i wypracowanych środków finansowych,

13) sporządzanie statystycznych i opisowych analiz, sprawozdań i innych informacji o działalności schroniska,

14) organizowanie wyposażenia schroniska w sprzęt noclegowy,

15) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

16) planowanie, organizowanie i realizacja remontów.

2. W schronisku zatrudnia się pracowników pedagogicznych, ekonomicznych, administracyjnych i obsługi. Do zakresu zadań pracowników pedagogicznych, ekonomicznych, administracyjnych i obsługi schroniska należą:

1) Do zadań pracowników pedagogicznych należy:
Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad dziećmi i młodzieżą szkolną przebywającymi na terenie schroniska, udzielanie wszechstronnej pomocy i niezbędnych informacji w czasie pobytu w naszym mieście oraz organizowanie czasu wolnego na prośbę kierownika wycieczki lub imprezy i prowadzenie zajęć edukacyjnych.

2) Do zadań pracowników ekonomicznych schroniska należy:
prowadzenie księgowości schroniska zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) Do zadań pracowników administracyjnych należy:

a) prowadzenie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania schroniska,

b) egzekwowanie przestrzegania przez turystów postanowień statutu i regulaminu schroniska,

c) dbanie o dobre imię i pozytywny wizerunek schroniska, budowanie zaufania osób korzystających ze schroniska,

d) przyjmowanie rezerwacji indywidualnych i zbiorowych,

e) przyjmowanie osób przybywających na noclegi, rejestrowanie ich na kartach meldunkowych,

f) informowanie osób nocujących o walorach turystycznych
i krajoznawczych regionu, o usługach prowadzonych przez schronisko i pomoc w organizowaniu pobytu,

g) pomoc w rozwiązywaniu problemów i załatwianiu spraw związanych z zakwaterowaniem,

h) przyjmowanie zaliczek i opłat za usługi schroniska i prowadzenie ich ewidencji,

i) prowadzenie magazynów schroniska,

j) egzekwowanie odszkodowań za uszkodzenia i zniszczenia przez turystów sprzętu i urządzeń schroniska,

k) udostępnienie na życzenie osób korzystających z usług schroniska książki skarg i wniosków,

l) prawidłowe archiwizowanie dokumentacji schroniska.

4) Do zadań pracowników obsługi należy:

a) utrzymanie schroniska i jego otoczenia w nienagannej czystości,

b) wykonywanie napraw bieżących i drobnych remontów,

c) informowanie o stwierdzonych uszkodzeniach i zniszczeniach na terenie schroniska.

§4. Organizacja schroniska :I. Godziny rozpoczęcia i zakończenia doby w schronisku:

1) Schronisko jest schroniskiem stałym, czynnym cały rok, posiada 130 miejsc noclegowych.

2) Schronisko może w czasie wzmożonego ruchu turystycznego udostępniać dodatkowe miejsca noclegowe przy zachowaniu obowiązujących norm sanitarnych, przeciwpożarowych i ustaleń statutu schroniska.

3) Przyjmowanie osób w schronisku trwa od godz. 600 do godz. 2300.

4) Doba noclegowa w schronisku trwa od godz. 17:00 do godz. 10:00 dnia następnego.

5) Schronisko posiada:

a) pomieszczenia mieszkalne wyposażone w łóżka (pojedyncze lub piętrowe) z kołdrą, kocem i poduszką, szafy ubraniowe z odpowiednią liczbą wieszaków, lustro, radio, stolik i krzesła (po jednym na osobę),

b) kuchnię samoobsługową i kuchnię grupową wyposażoną w sprzęt kuchenny: kuchenki, lodówkę, garnki itp.

c) jadalnię wyposażoną w sprzęt stołówkowy,

d) świetlicę wyposażoną w telewizor z TV SAT, radio, magnetofon, magnetowid, 4 stanowiska komputerowe z Internetem,

e) księgozbiór krajoznawczy i gry planszowe,

f) przechowalnię bagażu i przechowalnię rowerów,

g) pomieszczenie do prasowania i suszenia odzieży,

h) bieżącą zimną i ciepłą wodę przez całą dobę,

i) sanitariaty z niezbędnym wyposażeniem,

j) apteczkę zaopatrzoną w leki i artykuły sanitarne,

k) statut schroniska, regulamin, cennik opłat za usługi, książkę skarg i zażaleń,

l) samochód dostawczy i osobowy,

ł) ogród edukacyjny „Pod Magnoliami” zlokalizowany wokół budynku schroniska z nasadzeniami i infrastrukturą ogrodową (ławki, fontanna, tablice edukacyjne, wiaty w tym jedną edukacyjną).

6) Schronisko może prowadzić pole namiotowe.

7) Schronisko może prowadzić wyżywienie, oraz inne usługi związane z obsługą nocujących turystów.

8) Schronisko prowadzi parking strzeżony, z tytułu którego pobiera opłaty.

9) Schronisko prowadzi sklepik z artykułami pierwszej potrzeby i z materiałami krajoznawczymi.

II. System rezerwacji miejsc noclegowych w schronisku

1. Rezerwacja noclegów – goście indywidualni (grupy do 10 osób):
goście indywidualni mogą rezerwować miejsca najwcześniej na 30 dni

przed przyjazdem przy zachowaniu następującej procedury:

a) Uzgodnienie terminu pobytu i nadanie przez schronisko numeru rezerwacji,

b) Opłacenie zarezerwowanego noclegu na co najmniej 7 dni przed przyjazdem w kasie schroniska, lub przekazem pocztowym (na odcinku przekazu pocztowego należy koniecznie podać: nazwisko osoby rezerwującej i numer rezerwacji).

1) Rezerwacja jest anulowana, jeżeli na 48 godzin przed rezerwowanym noclegiem schronisko:

a) nie otrzyma opłaty,

b) otrzyma przekaz bez wymaganych danych i nie można ustalić numeru rezerwacji (w tym przypadku schronisko zwraca za pokwitowaniem otrzymane pieniądze),

2) W przypadku rezygnacji z zarezerwowanych noclegów, zgłoszonej na piśmie i doręczonej do schroniska, zwrotowi podlega kwota zadatku pomniejszona o poniższe opłaty:

a) na 30 dni, miesiąc, do 48 godzin przed noclegiem – opłata za rezygnację z rezerwacji wynosi 40% kosztu rezerwowanych noclegów,

b) na mniej niż 48 godzin przed noclegiem – należności za nocleg nie zwracamy

3) Zwrot należności za nocleg następuje na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez osobę zainteresowaną,

4) W przypadku zwrotu należności za pośrednictwem poczty lub banku zwracana kwota jest pomniejszana o koszty operacji.

2. Rezerwacja noclegów – grupy (powyżej 10 osób)

1) Rezerwacje grupowe przyjmowane są zgodnie z niżej podanymi zasadami: dla 83% miejsc jakimi dysponuje schronisko, pozostałe 17% miejsc przynależy do systemu rezerwacji IBN i może być udostępnione innym osobom na nocleg tylko w danym dniu od godz. 600.

2) Rezerwacji można dokonywać osobiście, listownie, telefonicznie, faksem bądź poprze z Internet .

3) Grupy złożone z co najmniej 10 osób mogą rezerwować miejsca w schronisku z wyprzedzeniem większym niż 30 dni przy zachowaniu następującej procedury:

a) uzgodnienie terminu przyjazdu,

b) wysłanie przez Schronisko kierownikowi grupy wstępnej rezerwacji i warunków rezerwacji,

c) odesłanie przez kierownika grupy potwierdzonych warunków rezerwacji i wpłacenie w określonym terminie zadatku.

4) W przypadku rezygnacji z zarezerwowanych noclegów, zgłoszonej na piśmie i doręczonej do schroniska, zwrotowi podlega kwota zadatku pomniejszona o poniższe opłaty :

a) rezygnacja na więcej niż 30 dni przed terminem rezerwacji – opłata za rezygnację z rezerwacji wynosi 10% kosztu rezerwowanych noclegów.

b) na 30 dni, miesiąc, do 48 godzin przed terminem rezerwacji – opłata za rezygnację z rezerwacji wynosi 40% kosztu rezerwowanych noclegów.

c) na mniej niż 48 godzin grupa jest obciążana 100% należności.

III Zakres odpowiedzialności schroniska za przedmioty wartościowe oraz pieniądze wnoszone do schroniska przez osoby korzystające ze schroniska

1. W celu zabezpieczenia przedmiotów wartościowych oraz pieniędzy wnoszonych do schroniska przez osoby korzystające ze schroniska placówka udostępnia:

a) sejfy z zamkami patentowymi monitorowane całą dobę w recepcji schroniska,

b) szafki depozytowe z kluczem deponowanym w recepcji schroniska,

c) sejf gabinetowy będący w zakresie odpowiedzialności recepcjonistów.

2. W określonych godzinach schronisko podlega dozorowi ochrony fizycznej.

3. Osoby nie korzystające z powyższych zabezpieczeń ponoszą pełną odpowiedzialność osobistą za przedmioty wartościowe lub pieniądze wniesione do schroniska i nie zabezpieczone na wypadek kradzieży lub utraty.

4. Schronisko nie odpowiada za przedmioty wartościowe i pieniądze pozostawiane w pokojach.

5. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności z tytułu pozostawienia przedmiotów wartościowych lub pieniędzy w miejscach ogólnodostępnych (toalety, kuchnia, świetlica, jadalnia).

6. Schronisko dysponuje parkingiem strzeżonym płatnym podlegającym w godzinach nocnych ochronie fizycznej i monitoringowi.

7. Teren schroniska zabezpieczony jest ogrodzeniem z bramą wjazdową zamykaną od godziny 2300 do 600.

8. W godzinach nocnych kontakt z recepcją możliwy jest przez domofon zainstalowany przy drzwiach wejściowych schroniska.

§5.1. Dzieci i młodzież oraz pozostałe osoby przebywające w schronisku mają prawo:

a) Zapoznać się ze statutem i regulaminem schroniska.

b) Do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych, stosownych do wieku, oraz do nieskrępowanego uczestniczenia w życiu kulturalnym.

c) Do otrzymania odpowiedniego świadczenia noclegowego w standardzie schroniska.

d) Do swobodnego poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji o mieście, regionie i możliwościach spędzania czasu wolnego.

e) Do korzystania z potencjału bazy noclegowej obiektu i wszelkich pomieszczeń służących spędzaniu czasu wolnego.

f) Dostępu do pełnej informacji turystycznej na temat miasta, regionu i oferty turystycznej schroniska.

g) Uzyskać stosowną pomoc w rozwiązaniu problemów związanych z pobytem w schronisku.

h) Korzystania z infrastruktury ogrodu edukacyjnego „Pod Magnoliami” i zajęć edukacyjnych realizowanych na życzenie opiekunów bądź na odrębne zgłoszenie.

2. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw dziecka

a) W przypadku stwierdzenia naruszenia praw dziecka, osoba, która stwierdziła to naruszenie winna niezwłocznie powiadomić pełniącego dyżur pracownika recepcji, ten zaś informuje dyrektora schroniska.

b) Dyrektor schroniska po rozpoznaniu sprawy i stwierdzeniu zasadności zgłoszenia powiadamia organ prowadzący – Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny – Kuratorium Oświaty o zaistniałym fakcie naruszenia praw dziecka na terenie schroniska.

3. Obowiązki dzieci i młodzieży oraz pozostałych osób korzystających ze schroniska:

a) Ścisłe przestrzeganie zapisów regulaminu schroniska i zaleceń wydawanych przez dyrektora i pracowników.

b) Wnoszenie odpłatności za pobyt oraz za uszkodzony lub zniszczony sprzęt i urządzenia schroniska.

c) Przestrzeganie ciszy nocnej w schronisku od godziny 22:00 do 6:00.

d) Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających, używania wulgaryzmów i przemocy na terenie schroniska.

e) Przestrzeganie ogólnych zasad i norm zachowań społecznych.

f) Szanowanie godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi.

g) Dbałość o ład i porządek w pokojach gościnnych, w pomieszczeniach ogólnodostępnych oraz na zewnątrz budynku.

h) Przestrzeganie przepisów sanitarno-higienicznych podczas przygotowywania posiłków oraz po ich zakończeniu.

i) Odpowiedzialność za zachowanie zorganizowanych grup młodzieży szkolnej ponosi kierownik wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, biuro turystyczne lub inną placówkę. Zapewnienie właściwej opieki wychowawczej w czasie pobytu grupy w schronisku ciąży na kierowniku wycieczki.

j) W przypadku nagannego zachowania zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej lub wybryków pojedynczych uczestników wycieczek lub imprez szkolnych dyrektor schroniska powiadamia dyrektora szkoły/placówki (organizatora wycieczki) o nieprawidłowościach, które wystąpiły w czasie realizacji programu turystycznego.

§ 6. Szczegółowe zasady organizacji i sposób korzystania ze Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego określa regulamin schroniska opracowany przez dyrektora schroniska.

§ 7. W recepcji SSM „CUMA” znajdują się :

a) ekspozycja i materiały informacyjne o mieście i regionie,

b) wykaz niezbędnych numerów telefonów, informację o rozkładzie jazdy komunikacji publicznej oraz o dostępnej bazie żywieniowej, a także informację o lokalizacji obiektów kulturalnych i sportowych,

c) statut i regulamin schroniska, cennik oraz książka życzeń i zażaleń.