Polityka Prywatności


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 1. Administrator Danych Osobowych Gości Schroniska

Administratorem danych  osobowych Gości jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe „CUMA”z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 19 a, tel: 91 421 25 66, mail: ptsm@home.pl

 1. Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „CUMA” możliwy jest pod numerem tel.  91 852 20 93  lub adresem email : iod@spnt.pl.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych Gości Schroniska

Celem, dla których schronisko przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy          o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez schronisko jest:

 1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez schronisko w związku z poniesioną przez  schronisko szkodą  wyrządzoną przez Gości lub obrona przed roszczeniami Gości w stosunku do schroniska,
 1. b)   udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
 2. c)  zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości schroniska.

 

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gości, jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gości przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony interes administratora.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gości dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych jest usprawiedliwiony interes administratora.

 

 1. 5.     Okres przetwarzania danych osobowych

 

 1. dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy na usługi noclegowe

w schronisku będą przechowywane przez okres trwania umowy plus 5 lat jako okres

gwarancyjny i kontrolny,

 1. zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 30 dni, a następnie będą trwale usunięte.

 

 1. Prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

        

 1. każdy Gość ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 1. każdy Gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. prezesa Urzędu

Ochrony Danych.

 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne , jednakże odmowa podania danych może   skutkować odmową zawarcia umowy.