Regulamin


Regulamin Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „CUMA” w Szczecinie

W czasie pobytu w schronisku prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

§1.

Na noclegi w schronisku zapraszamy dzieci, uczniów, studentów, nauczycieli oraz inne osoby, pod warunkiem przestrzegania poniższych zasad.

§2.

Osoba chcąca skorzystać z usług schroniska zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem schroniska, wypełnienia karty meldunkowej i opłacenia należności w recepcji schroniska.

§3.

Dzieci do lat 3 korzystają ze schroniska nieodpłatnie, natomiast dzieci powyżej 3 roku życia podlegają obowiązkowi meldunkowemu – rodzice lub opiekunowie prawni wypełniają w imieniu dziecka kartę meldunkową.

§4.

W schronisku można nocować przez 3 kolejne noce. Dłuższy pobyt jest możliwy, jeżeli schronisko dysponuje wolnymi miejscami.

§5.

Goście nocujący w schronisku muszą obowiązkowo korzystać z kompletu bielizny pościelowej (prześcieradło, powłoczka na poduszkę, powłoka na kołdrę).

§6.

Doba noclegowa zaczyna się o godzinie 17:00 i kończy o 10:00. Chęć przedłużenia pobytu należy zgłosić w recepcji do godziny 10:00. Gość, który nie opuści pokoju, do godz. 17:00 nie mając przedłużonego pobytu na dzień następny płaci 50% ceny noclegu w tym pokoju.

§7.

Od godziny 22:00 do 6:00 obowiązuje zachowanie ciszy nocnej i wygaszenie świateł w pokojach.

§8.

Schronisko jest otwarte w godzinach od 6:00 do 23:00. Po godzinie 23:00 do schroniska mogą wejść Goście mieszkający w pokojach rodzinnych oraz grupy wynajmujące całe pokoje.

§9.

W ciągu dnia (w godzinach od 10:00 do 17:00) w schronisku mogą przebywać Goście, którzy mają wykupiony nocleg, bądź tzw. pobyt dzienny uprawniający do korzystania z pomieszczeń ogólnodostępnych.

§10.

Pomieszczenia wspólne: świetlice i kuchnie zamykane są o godzinie 23:00 i otwierane o 6:00.

§11.

W czasie kąpieli pod natryskami należy korzystać z własnego obuwia kąpielowego.

§12.1

Na terenie schroniska zabronione jest wnoszenie i picie alkoholu, palenie papierosów z zastrzeżeniem ustępu 2 oraz używanie środków odurzających.

§12.2

Palenie tytoniu jest dozwolone jedynie w wyznaczonym miejscu, którym jest altanka ogrodowa schroniska.

§12.3

Osoby nieprzestrzegające powyższych zakazów zobowiązane są do opuszczenia terenu placówki.

§12.4

Osobami odpowiedzialnymi za przestrzeganie regulaminu schroniska i egzekwowanie kar z tytułu jego nieprzestrzegania są pracownicy SSM CUMA i ochrona obiektu.

§13.

Odwiedzanie osób przebywających na terenie schroniska jest możliwe w godzinach od 800 do 2200. Odwiedzający zobowiązany jest pozostawić dokument stwierdzający jego tożsamość w recepcji schroniska.

§14.

W schronisku obowiązuje samoobsługa – Goście zobowiązani są do zachowania porządku. W dniu wyjazdu należy odnieść bieliznę pościelową do szafy z brudną pościelą oraz wyrzucić posegregowane śmieci do odpowiednich pojemników przy podjeździe.

§15.

Goście korzystający z infrastruktury ogrodowej powinni zachować szczególną dbałość i porządek na jej terenie.

§16.

Osoby, które zniszczą bądź uszkodzą mienie schroniska zobowiązane są do uregulowania powstałej szkody. Wysokość szkody ustala dyrektor schroniska przy uwzględnieniu aktualnych cen uszkodzonego mienia.

§17.

Osoby posiadające pojazdy i korzystające z parkingu schroniska winny wykupić bilet postojowy.

§18.

Osoby, które złamią regulamin schroniska w trakcie swego pobytu zobligowane są do jego opuszczenia.

§19.

Schronisko może odmówić świadczenia usług osobie, która nie przestrzega powyższych zasad.

§20.

Wszelkie pozytywne i negatywne uwagi można wpisywać do książki skarg i życzeń lub w ważnych przypadkach kierować je do Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Wydział Oświaty, pl. Armii Krajowej1.

Rezerwacja noclegów – goście indywidualni (grupy do 10 osób)

§21.

Goście indywidualni mogą rezerwować miejsca najwcześniej na 30 dni przed przyjazdem przy zachowaniu następującej procedury:

a) uzgodnienie terminu pobytu i nadanie przez schronisko numeru rezerwacji.

b) opłacenie zarezerwowanego noclegu, co najmniej na 7 dni przed przyjazdem w kasie schroniska, przekazem pocztowym (na odcinku przekazu pocztowego należy koniecznie podać: nazwisko osoby rezerwującej i numer rezerwacji), lub na konto schroniska:

Nr. 29-1020-4795-0000-9002-0278-3876

§22.

Rezerwacja jest anulowana, jeżeli na 48 godzin przed rezerwowanym noclegiem schronisko:
a) nie otrzyma opłaty.
b) otrzyma przekaz bez wymaganych danych i nie można ustalić numeru rezerwacji ( w tym przypadku schronisko zwraca za pokwitowaniem otrzymane pieniądze).

§23.

Osoby dokonujące rezerwacji od poniedziałku do czwartku poprzedzających piątkowo-sobotni pobyt w schronisku, zobowiązane są do przesłania faxem lub mailem potwierdzenia dokonania opłaty za nocleg.

§24.

W przypadku rezygnacji z zarezerwowanych noclegów, zgłoszonej na piśmie i doręczonej do schroniska, zwrotowi podlega kwota zadatku pomniejszona o poniższe opłaty :
a) rezygnacja na 30 dni, miesiąc, lub do 48 godzin przed noclegiem – opłata za rezygnację z rezerwacji wynosi 40% kosztu rezerwowanych noclegów.
b) na mniej niż 48 godzin przed noclegiem, należności za nocleg nie zwracamy.

§25.

Zwrot następuje na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez osobę zainteresowaną.

§26.

W przypadku zwrotu za pośrednictwem poczty lub banku zwracana kwota jest pomniejszana o koszty operacji.

Rezerwacja noclegów – grupy (powyżej 10 osób)

§27.

Rezerwacje zespołowe przyjmowane są zgodnie z niżej podanymi zasadami dla 83% miejsc, jakimi dysponuje schronisko. Pozostałe 17% miejsc systemu rezerwacji Hi Hostels i może być udostępnione innym osobom na nocleg tylko w danym dniu od godz. 6:00.

§28.

Rezerwacji można dokonywać osobiście, listownie, telefonicznie, faxem bądź poprzez internet.

§29.

Grupy złożone, z co najmniej 10 osób mogą rezerwować miejsca w schronisku z wyprzedzeniem większym niż 30 dni przy zachowaniu następującej procedury:
a) uzgodnienie terminu przyjazdu

b) wysłanie przez Schronisko kierownikowi grupy wstępnej rezerwacji i warunków rezerwacji.

c) odesłanie przez kierownika grupy potwierdzonych warunków rezerwacji i wpłacenie w określonym terminie zadatku.

§30.

W przypadku rezygnacji z zarezerwowanych noclegów, zgłoszonej na piśmie i doręczonej do schroniska, zwrotowi podlega kwota zadatku pomniejszona o poniższe opłaty:
a) rezygnacja na więcej niż 30 dni przed terminem rezerwacji – opłata za rezygnację z rezerwacji wynosi 10% kosztu rezerwowanych noclegów.

b) na 30 dni, miesiąc, do 48 godzin przed terminem rezerwacji – opłata za rezygnację z rezerwacji wynosi 40% kosztu rezerwowanych noclegów.

c) na mniej niż 48 godzin przed terminem rezerwacji – grupa jest obciążana 100% należności.